TrueConf Server Free
Hội nghị truyền hình cho mạng LAN/VPN

Máy chủ TrueConf Ưu điểm và tính năng

Ứng dụng cho máy trạm

Tích hợp dễ dàng với các thiết bị sẵn có

Cisco Polycom Asterisk Avaya

Máy chủ TrueConf Scheme

Lược đồ TrueConf Server

Làm thế nào để có thể triển khai Máy chủ TrueConf trong 15 phút ?

1. Tải xuống file cài đặt và nhận khoá đăng kí miễn ph.

Nhận một đoạn mã đăng ký miễn phí

2. Cài đặt TrueConf Server

Nhận một đoạn mã đăng ký miễn phí

3. Cài đặt TrueConf Server

4. Tạo một tài khoản người dùng

5. Khởi động hội nghị truyèn hình của bạn

Bắt đầu tải xuống
Dành cho Windows và Linux